Informacje

Nowy Testament

 

 

 


Ewangelia według św. Mateusza -  (czas trwania 2:52:04)

 

Ewangelia według św. Marka -  (czas trwania 1:46:45)

 

Ewangelia według św. Łukasza -  (czas trwania 2:55:13)

 

Ewangelia według św. Jana -  (czas trwania 2:18:24)

 

Dzieje Apostolskie -  (czas trwania 2:32:07)

 

List do Rzymian -  (czas trwania 1:17:52)

 

1 List do Koryntian -  (czas trwania 1:12:27)

  • 2 List do Koryntian - cały (czas trwania 44:19)
  • List do Galatów - cały (czas trwania 24:18)
  • List do Efezjan - cały (czas trwania 23:05)

List do Filipian -  (czas trwania 16:10)


List do Kolosan -  (czas trwania 17:09)


1 List do Tesaloniczan -  (czas trwania 13:12)


2 List do Tesaloniczan -  (czas trwania 8:09)


1 List do Tymoteusza -  (czas trwania 18:36)


2 List do Tymoteusza -  (czas trwania 14:22)


List do Tytusa -  (czas trwania 7:49)


List do Filemona -  (czas trwania 03:24)


List do Hebrajczyków -  (czas trwania 53:46)

 

List św. Jakuba Apostoła -  (czas trwania 17:48)


1 List św. Piotra Apostoła -  (czas trwania 22:07)


2 List św. Piotra Apostoła -  (czas trwania 11:30)


1 List św. Jana Apostoła -  (czas trwania 21:34)


2 List św. Jana Apostoła -  (czas trwania 2:13)


3 List św. Jana Apostoła -  (czas trwania 2:35)


List św. Judy Apostoła -  (czas trwania 5:05)


Apokalipsa św. Jana -  (czas trwania 1:28:15)

Stary Testament

 

 


O nagraniu (czas trwania 0:12)

 
Księga Rodzaju - (czas trwania 3:31:27)

Księga Wyjścia -  (czas trwania 2:57:34)

Księga Kapłańska -  (czas trwania 2:41:53)


Księga Liczb -  (czas trwania 3:19:11)

Księga Powtórzonego Prawa -  (czas trwania 3:04:15)

Księga Jozuego -  (czas trwania 1:59:59) 

Księga Sędziów -  (czas trwania 01:59:14)

Księga Rut -  (czas trwania 25:00)

Pierwsza Księga Samuela -  (czas trwania 2:17:00)

Druga Księga Samuela -  (czas trwania 1:54:08)

Pierwsza Księga Królewska -  (czas trwania 2:22:56)

Druga Księga Królewska -  (czas trwania 2:17:14)
 
Pierwsza Księga Kronik -  (czas trwania 2:08:20)
 
Druga Księga Kronik -  (czas trwania 2:27:55)
 
Księga Ezdrasza -  (czas trwania 45:34)


Księga Nehemiasza -  (czas trwania 1:05:16)
 
Księga Tobiasza -  (czas trwania 54:00)
 
Księga Judyty -  (czas trwania 1:01:58)
 
Księga Estery -  (czas trwania 49:23)
 
Pierwsza Księga Machabejska -  (czas trwania 2:03:00)
 
Druga Księga Machabejska -  (czas trwania 1:53:42)
 
Księga Hioba -  (czas trwania 2:45:31)


Księga Psalmów -  (czas trwania 6:05:14)

Księga Przysłów -  (czas trwania 1:35:30)
 
Księga Koheleta (Eklezjastesa) -  (czas trwania 47:13)
 
Pieśń nad Pieśniami -  (czas trwania 27:32)


Księga Mądrości -  (czas trwania 1:19:28)

Mądrość Syracha (Eklezjastyk) -  (czas trwania 3:53:21)
 
Księga Izajasza -  (czas trwania 3:41:08)
 
Księga Jeremiasza -  (czas trwania 4:03:58)

Lamentacje -  (czas trwania 20:07)

Księga Barucha -  (czas trwania 29:27)

Księga Ezechiela -  (czas trwania 3:34:05)

Księga Daniela -  (czas trwania 1:26:13)

Księga Ozeasza -  (czas trwania 35:08)


Księga Joela -  (czas trwania 14:14)


Księga Amosa -  (czas trwania 26:29)


Księga Abdiasza -  (czas trwania 4:51)


Księga Jonasza -  (czas trwania 11:01)


Księga Micheasza -  (czas trwania 25:00)


Księga Nahuma - (czas trwania 12:33)


Księga Habakuka -  (czas trwania 12:42)


Księga Sofoniasza -  (czas trwania 13:27)


Księga Aggeusza -  (czas trwania 6:55)


Księga Zachariasza -  (czas trwania 43:27)


Księga Malachiasza - (czas trwania 17:31)

 

 

Informacja o cookies

ciachopngCzym są „cookies”?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim urządzeniu (komputerze, tablecie lub smartphonie) podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 

W jaki sposób używamy „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, służących do analizy sposóbu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji. 

Informacje na temat ustawień ciasteczek dla wybranych przeglądarek: 

Dla urządzeń przenośnych niezbędnych informacji szukaj na stronach porducenta.

Grupy duszpasterskie

 

rada fajne

 

 

Grupy duszpasterskie:

                      - Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

- Żywy Różaniec Pań

                                                        - Żywy Różaniec Panów

- Caritas Parafialna

- Ministranci

Życie sakramentalne

img110

 

 

Okazja do spowiedzi świętej:

 - pół godziny przed każdą Mszą św.

 - w I piątki miesiąca - godzinę przed Eucharystią.

 1 chrzest

Skrament chrztu świętego

 

* Chrzest dziecka winien się odbyć wkrótce po jego urodzeniu, w kościele parafialnym, zasad­niczo podczas Mszy świętej niedzielnej.

* Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić natychmiast po uro­dzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek, je­śli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając słowa: „NN, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen". Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

* Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w biurze parafialnym na dwa tygodnie lub najpóźniej na tydzień przed ustalonym dniem udzielenia tego sakramentu. Przynoszą na ten moment wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli zawarli je poza parafią) oraz dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

* Dla każdego dziecka należy wybrać przynajm­niej jednego chrzestnego. Reprezentuje on Kościół i ma w razie potrzeby wspierać rodzi­ców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

 - posiada wystarczającą dojrzałość,

 - ukończyła 16 lat,

 - sama jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania.

 - należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się: osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, młodzież nie uczęszczającą na katechizację). Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do któ­rych należą rodzice chrzestni. Ojciec chrzestny na­bywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka chrzestna symboliczną białą szatę.

* Rodzice naturalni i rodzice chrzestni winni przy­gotować się do chrztu dziecka przez udział w katechezie przedchrzcielnej.

* Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują spe­cjalne błogosławieństwo.

* Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obo­wiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygoto­wać do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania.

 img3758

Sakrament małżeństwa - zgłoszenie w biurze parafialnym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z proboszczem.

 * Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinne­go obejmuje trzy etapy:

  - przygotowanie dalsze - wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,

  - przygotowanie bliższe - katecheza przedmał­żeńska roczna (lub skrócona - obejmuje 10 kon­ferencji).

  - przygotowanie bezpośrednie - katecheza przed­ślubna, odbywana po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje rozmowę z duszpasterzem oraz konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego).

* Narzeczeni winni zgłosić się u swego duszpaste­rza na trzy miesiące przed planowanym termi­nem ślubu i przedłożyć następujące dokumenty:

  - metrykę chrztu z zapisem o przyjęciu sakra­mentu bierzmowania,

  - świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,

  - świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

   W sytuacji małżeństwa konkordatowego (małżeń­stwa kanonicznego, które pociąga za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim) narzeczeni zobowiązani są także przedłożyć w parafii w trzech egzemplarzach zaświadczenie od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące od dnia jego wydania (w dniu zawierania ślubu w kościele zaświadczenie musi być ważne).

 sakramentchorych

Sakrament chorych:

 - w każdy I piątek miesiąca od godz. 9.00 - podczas obchodu chorych z sakramentami św.

 - w czasie rekolekcji wielkopostnych, w czasie Mszy św. dla chorych i cierpiących

 - zawsze - w nagłym przypadku.

Sakrament namaszczenia winni przyjąć:

* Chorzy podczas każdej poważnej choroby. Moż­na go udzielać przed operacją. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia lub jeśli w tej samej choro­bie stan chorego staje się krytyczny.

* Osoby w podeszłym wieku, nie tylko obłożnie chorzy, mogą ten sakrament przyjąć indywidual­nie lub zbiorowo (np. podczas misji, pielgrzymki. Dnia Chorych).

* Chore dzieci mogą otrzymać ten sakrament, je­żeli mają przynajmniej ogólną świadomość do­konujących się czynności.

* Chorym, którzy utracili świadomość, udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, poprosili­by o niego. Wolno udzielić namaszczenia wa­runkowo wkrótce po zgonie, gdy są wątpliwo­ści, czy chory rzeczywiście umarł, czy też znaj­duje się w stanie śmierci klinicznej. Jeżeli nastą­piła już śmierć biologiczna, sakramentu udzie­lać nie można.

Nie należy zwlekać z przyjęciem sakramentu na­maszczenia do ostatnich chwil życia, gdyż niesie on w chorobie łaskę umocnienia i uzdrowienia. Troska o chorych, obowiązek niesienia im pomocy spoczywają przede wszystkim na rodzinie, krew­nych i opiekunach chorych. Oni to winni o każdej poważniejszej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich, zawiadomić niezwłocznie duszpasterzy, a chorego przygotować do przyjęcia sakramentów. Zachęca się, by chorzy udający się do szpitala przy­jęli sakramenty przed wyjazdem z domu. Chorego w szpitalu poleca się opiece kapelana szpitalnego. Rodzina przygotowuje mieszkanie na przyjście ka­płana do chorego:

 - krzesło przy łóżku chorego dla spowiadającego duszpasterza.

 - stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i dwa lichtarze z zapalonymi świecami,

 - szklanka wody i łyżeczka,

 - wata na talerzyku.

Podczas sprawowania sakramentu (po spowiedzi) domownicy, sąsiedzi, znajomi gromadzą się wo­kół chorego, wspierając go wspólną modlitwą. Watę służącą do wytarcia rąk kapłana po namasz­czeniu należy spalić.

 komuniaaa

I komunia św. - pierwsza niedziela miesiąca maja, godz. 11.00; Biały Tydzień od poniedziałku po uroczystości do piątku o godz. 17.00.

Decyzją Episkopatu Polski - ze względu na zmianę programową nauczania religii w szkole - nie będzie I Komunii św. w roku 2013.

 nekrolog

Pogrzeb chrześcijański

O śmierci chrześcijanina należy powiadomić dusz­pasterza parafii, do której należał zmarły, aby od­notować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie ze Mszą św. pogrzebową).

* Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:

 - akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 - zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

* Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach ko­munalnych ustala zarząd cmentarza.

* Do liturgii pogrzebowej należy Msza Św. pogrze­bowa, odprawiona przed pogrzebem). We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe - w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię św.

 

* Liturgia obrzędów pogrzebowych w naszej parafii – trzy stacje:

 - w kościele (Msza pogrzebowa);

 - w kaplicy przedpogrzebowej (obok kościoła) - obrzęd Ostatniego pożegnania zmarłego;

 - procesja na cmentarz i obrzędy przy grobie.